دسته‌بندی: ارستر

ارستر خورشیدی obo

ارستر خورشیدی او بی او

سرج ارستر خورشیدی 1000 ولت 20 کیلو آمپر سه پل تایپ C برند OBO مدل 5094608

ادامه مطلب
ارستر سه فاز obo mcf

ارستر سه فاز او بی او

سرج ارستر سه فاز 255 ولت 100 کیلو آمپر چهارپل تایپ MCF برند OBO مدل 5096987

ادامه مطلب
ارستر سه فاز obo v50

ارستر سه فاز او بی او

سرج ارستر سه فاز 280 ولت 50 کیلو آمپر چهارپل تایپ B+C برند OBO مدل 5093533

ادامه مطلب
ارستر سه فاز obo تایپ c

ارستر سه فاز او بی او

سرج ارستر سه فاز 280 ولت 20 کیلو آمپر چهارپل تایپ C برند OBO مدل 5095333

ادامه مطلب
ارستر تکفاز obo c

ارستر تکفاز او بی او

سرج ارستر تکفاز 280 ولت 20 کیلو آمپر دوپل تایپ C برند OBO مدل 5095251

ادامه مطلب
ارستر سه فاز obo b+c

ارستر سه فاز او بی او

سرج ارستر سه فاز 280 ولت 25 کیلو آمپر چهارپل تایپ B+C برند OBO مدل 5094510

ادامه مطلب
ارستر تکفاز obo b+c

ارستر تکفاز او بی او

سرج ارستر تکفاز 280 ولت 25 کیلو آمپر دوپل تایپ B+C برند OBO مدل 5094444

ادامه مطلب