دسته‌بندی: شبه سینوسی

carspa car5ku

اینورتر 5000 وات کارسپا

اینورتر 5000 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR5KU

ادامه مطلب
carspa car4ku

اینورتر 4000 وات کارسپا

اینورتر 4000 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR4KU

ادامه مطلب
carspa car3ku

اینورتر 3000 وات کارسپا

اینورتر 3000 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR3KU

ادامه مطلب
carspa car2.5ku

اینورتر 2500 وات کارسپا

اینورتر 2500 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR2.5KU

ادامه مطلب
carspa car2ku

اینورتر 2000 وات کارسپا

اینورتر 2000 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR2KU

ادامه مطلب
carspa car1.6ku

اینورتر 1600 وات کارسپا

اینورتر 1600 وات 12 ولت و 24 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR1.6KU

ادامه مطلب
carspa car1.2ku

اینورتر 1200 وات کارسپا

اینورتر 1200 وات 12 ولت و 24 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR1.2KU

ادامه مطلب
carspa car1ku

اینورتر 1000 وات کارسپا

اینورتر 1000 وات 12 ولت و 24 ولت و 48 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR1KU

ادامه مطلب
carspa car600u

اینورتر 600 وات کارسپا

اینورتر 600 وات 12 ولت و 24 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR600U

ادامه مطلب
carspa car300u

اینورتر 300 وات کارسپا

اینورتر 300 وات 12 ولت و 24 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR300U

ادامه مطلب
اینورتر carspa car201u

اینورتر 200 وات کارسپا

اینورتر 200 وات 12 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR201U

ادامه مطلب
اینورتر carspa car1001u

اینورتر 100 وات کارسپا

اینورتر 100 وات 12 ولت شبه سینوسی برند CARSPA مدل CAR1001U

ادامه مطلب